Kim jesteśmy

Jesteśmy interdyscyplinarnym, wolnym od wszelkich uprzedzeń oraz wiernym ideom humanizmu zespołem artystów, edukatorów i aktywistów społecznych definiowanym przez dewizę: „kultura edukacją silna”. Wierzymy, iż tylko całkowite sprzężenie tych dwóch dziedzin i ich wzajemne oddziaływanie na siebie zapewnią zrównoważony rozwój i zgodne współżycie całej ludzkości. Jako ludzie o szerokich horyzontach pragniemy skonsolidować nasze różnorodne zainteresowania, doświadczenia i pomysły tworząc wspólnie kreatywną platformę kształcenia kulturowego i kulturalnego, wsparcia rozwoju twórczości oraz życia społecznego.

Do czego dążymy

Edukacja i kultura to wzajemnie przenikające się dziedziny, strategicznie istotne dla rozwoju środowiska społecznego człowieka. Im wyższy poziom, efektywność i mnogość form kształcenia kulturowego i kulturalnego, tym nie tylko bogatszą, różnorodniejszą oraz wartościowszą kulturę tworzymy, ale także stajemy się bardziej świadomymi jej odbiorcami i uczestnikami. A kultura? Ta jest częścią ludzkiej tożsamości i dziejowym testamentem, dlatego czujemy się zobowiązani do wniesienia naszego wkładu na rzecz jej rozwoju i propagowania. Poprzez szeroko zakrojone działania na różnych płaszczyznach dążymy między innymi do uzupełnienia formalnej oświaty innymi formami edukacji, wymiany kulturalnej w kraju i za granicą, przełamywania stereotypów kulturowych, kształcenia wzajemnego szacunku i tolerancji międzykulturowej oraz wsparcia i prowadzenia działalności twórczej.

Jak działamy

Zdajemy sobie sprawę jak wyjątkową i istotną inwestycję w przyszłość stanowią młodzi ludzie, dlatego oprócz organizacji koncertów, warsztatów, szkoleń i inicjowania wszelkich działań artystycznych oraz naukowych kierowanych do odbiorców wszystkich grup wiekowych, trzon i ważny priorytet podejmowanych przez nas działań stanowi organizacja i realizacja odbywających się za granicą projektów edukacyjno-kulturowych (edukacji kulturowej) z językiem obcym dla grup szkolnych z Polski, projektów na terenie naszego kraju dla uczniów szkół zagranicznych, międzykulturowych wymian młodzieżowych oraz specjalnych projektów dla uczniów szkół artystycznych i chórów. Każde wydarzenie, w którym uczestniczą młodzi ludzie stanowi dla nas nowe wyzwanie, unikalne doświadczenie i motywację do wytężonej, kreatywnej pracy.

Statut fundacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundację stanowi Artur Łukawski, zwany dalej Fundatorem.

2. Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja ARS PRO CULTURA.

3. Fundacja ARS PRO CULTURA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja jest powołana na czas nieograniczony.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą skróconą Fundacja ARS PRO CULTURA i ze znakiem graficznym Fundacji.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

Celami Fundacji są:

a) wymiana kulturalna w kraju i za granicą, obejmująca wszystkie kontynenty, rasy, religie, grupy etniczne i językowe,

b) przełamywanie stereotypów kulturowych,

c) wspieranie i prowadzenie działalności twórczej, obejmującej wszystkie typy i rodzaje działań w sferze kultury i na jej pograniczu,

d) działalność w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania, kształcąca wzajemny szacunek i tolerancję między kulturami,

e) wspieranie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w kraju i za granicą,

f) pomoc osobom i instytucjom, związanym z kulturą, nauką, historią, edukacją lub mediami,

g) poszukiwanie, zbieranie, gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie świadectw związanych z tradycją i kulturą narodową,

h) opieka, odnowa i rewitalizacja miejsc związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym,

i) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz wspólnych inicjatyw ze stowarzyszeniami, środowiskami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,

j) prowadzenie działalności w zakresie kultury, literatury, muzyki, sztuki, filmu, mediów, internetu i fotografii,

k) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

l) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, gospodarczej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku, demokracji i tolerancji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy i innych kontynentów.

§6

Fundacja realizuje swoje statutowe cele w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konkursów, koncertów, sympozjów, konferencji, wystaw, spotkań, odczytów, festiwali, przeglądów, debat, imprez, warsztatów i kursów,

b) współpracę z instytucjami i organizacjami polskimi oraz zagranicznymi, których cele i działania są zbliżone do celów Fundacji,

c) organizowanie i sprawowanie patronatu nad imprezami o charakterze kulturalnym, których tematyka mieści się w ramach celów statutowych organizacji Fundacji ARS PRO CULTURA,

d) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody są przeznaczone na wspieranie działalności statutowej,

e) działalność kulturalną,

f) działalność w zakresie oświaty,

g) promocję działań wspierających statutowe cele Fundacji,

h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

i) produkcję filmów,

j) działalność wydawniczą, obejmującą książki, czasopisma, wydawnictwa okolicznościowe, płyty CD, DVD i inne nośniki dźwięku i obrazu,

k) produkcję oraz wspieranie produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych oraz video, audycji radiowych, nagrań muzycznych oraz publikacji związanych z celami Fundacji,

l) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

m) angażowanie w ramach wolontariatu dzieci, młodzieży i dorosłych w projekty Fundacji,

n) współpracę z administracją państwową, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami gospodarczymi oraz innymi instytucjami.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.

Zyski z działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność statutową.

Działalność gospodarcza Fundacji:

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

84.21.Z Sprawy zagraniczne

85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59 A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A Działalność bibliotek

91.01.B Działalność archiwów

91.02.Z Działalność muzeów

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

94.20.Z Działalność związków zawodowych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

MAJĄTEK FUNDACJI

§8

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 złotych z wyodrębnioną kwotą 1000,00 złotych na potrzeby działalności gospodarczej.

3. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, fundusze, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

4. Majątek Fundacji mogą tworzyć:

a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b) subwencje osób prawnych,

c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) dochody ze zbiórek, aukcji, loterii, imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

f) środków finansowych, papierów wartościowych, nieruchomości i ruchomości

nabytych przez Fundację w toku jej działaniach,

g) sponsoring podmiotów gospodarczych,

h) prawa majątkowe, pożyczki i dochody z tych praw,

i) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

ORGANY FUNDACJI

§ 9

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalenie i realizacja planów zgodnych z celami Fundacji,

b) uchwalenie rocznych planów finansowych Fundacji,

c) zarządzanie majątkiem Fundacji,

d) sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, dotacji, zapisów,

f) zarządzanie wielkością zatrudnienia pracowników oraz ustalenie ich wynagrodzenia,

g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną organizacją,

i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

j) podejmowanie decyzji o przyznawaniu odznak, medali honorowych i przyznawaniu ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,

k) podejmowanie decyzji w pozostałych sprawach nie ujętych w statucie.

3. Decyzje są podejmowane w formie uchwał Zarządu zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy Członków Zarządu, przy poparciu Prezesa lub Wiceprezesa, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Gdy Zarząd składa się z dwóch osób decyzje podejmowane są w obecności obu Członków Zarządu. W przypadku rozbieżności decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Fundator powołuje na Prezesa Zarządu Artura Łukawskiego i na Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego na czas nieokreślony.

6. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa. Prezes i Wiceprezes powoływani są na swoje funkcje w Zarządzie na czas nieokreślony. Pozostałe osoby powoływane są na funkcje Członków Zarządu również na czas nieokreślony.

7. Wybór członka Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu następuje na mocy jednomyślnej uchwały Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych Członków Zarządu.

8. Członkiem Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na wskazany przez każdego Członka Zarządu adres elektroniczny, najpóźniej tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.

11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.

12. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

13. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:

a) pisemnego zrzeczenia się funkcji,

b) śmierci,

c) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa,

d) odwołania z pełnionej funkcji.

14. W przypadku prowadzenia przez Członka Zarządu działalności sprzecznej z interesami Fundacji lub utrudniania przez Członka Zarządu prac Fundacji, Członek Zarządu:

a) jest odwoływany przez Zarząd w wyniku głosowania zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich Członków Zarządu oraz przy obopólnej zgodzie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,

b) może być odwołany bez jego obecności jedynie w sytuacji, w której nie stawił się na trzech kolejnych zebraniach dotyczących jego odwołania, o których był powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres.

15. Prezes i Wiceprezes nie mogą być odwołani ze swoich funkcji.

16. W przypadku rezygnacji z funkcji, Prezes lub Wiceprezes powołuje na swoje stanowisko kolejną osobę w formie uchwały.

§ 11

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

2. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

ZMIANA STATUTU

§ 12

1. Zmiana statutu Fundacji leży wyłącznie w kompetencjach Zarządu Fundacji.

2. Zmiana statutu następuje większością 2/3 głosów Zarządu Fundacji przy poparciu Prezesa i Wiceprezesa przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Zarządu i poparciu Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich celów. O połączeniu decyduje Zarząd Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

3. Fundacja nie może się połączyć z inną fundacją, jeżeli w wyniku tej czynności nastąpi zmiana celów Fundacji.

4. Decyzje o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich utworzeniu podejmuje Zarząd na drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

§ 14

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub wybrany przez niego Likwidator.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe oraz rzeczowe, zostaną one przekazane wyznaczonym przez Zarząd organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego Rzeczpospolitej Polskiej.

WEJŚCIE W ŻYCIE

§16

1. Statut został przyjęty Uchwałą Fundatora z dnia 7 marca 2019.

2. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zespół fundacji

Artur Dawid Łukawski

Prezes Zarządu

www.facebook.com/adlukawski

www.instagram.com/arturdawidlukawski

Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Perkusista udzielający się w wielu projektach zróżnicowanych stylistycznie. Wykonuje muzykę poważną, współczesną, jazz, funk, rock, pop, poezję śpiewaną. Współpracował z różnymi artystami łódzkiej sceny muzycznej (m.in. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Artur Gotz – płyta „Mężczyzna prawie idealny”, Caat Trio, Przejście, Sin City Swing Band, Big Band Akademii Muzycznej w Łodzi, Chcę do nieba. Leningrad-Łódź i inne). Uczestniczył w nagraniach muzyki do filmów i etiud filmowych (m.in. „Ida” Pawła Pawlikowskiego, 2013). Obok wykonawstwa zajmuje się także kompozycją, a inspiracji dla swych muzycznych działań poszukuje w sztukach plastycznych, literaturze i naukach humanistycznych. Od 2017 roku działający jako edukator w sferze edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Założyciel działającej od marca 2019 roku Fundacji Ars Pro Cultura realizującej poprzez szerokie spektrum projektów edukacji kulturalnej i kulturowej ideę Fundatora: „kultury edukacją silnej”.

(fot. Artur Dawid Łukawski)

PRZYJACIELE FUNDACJI

dr Julianna Siedler-Smuga

www.juliannasiedler.pl

www.facebook.com/juliannakamilasiedler

www.instagram.com/julianna_kamila

www.facebook.com/DalbergiaDuo

 www.dalbergiaduo.com

www.instagram.com/dalbergiaduo

W czerwcu 2017 otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych, pracując pod kierunkiem prof. Grzegorza Jurczyka. W sierpniu 2018 ukończyła z wyróżnieniem kierunek Percussion Theater na LUCA Lemmensintitute w Leuven (Master in de Muziek), Belgia, w klasie C. C. Lina. W czerwcu 2014 roku ukończyła studia magisterskie (Master in de Muziek) w klasie marimby prof. L. Alberta i C. C. Lin w Królewskim Konserwatorium w Antwerpii, w Belgii, a w 2012 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, otrzymując tytuł magistra sztuki, w klasie perkusji prof. U. Bereźnickiej – Pniak i dr P. Pniaka. W roku 2011 w ramach programu Erasmus kształciła się w Królewskim Konserwatorium w Brukseli, pod okiem profesorów: G. Franҫois, B. Quartier oraz B. Bouckaerta.

Julianna nieustannie doskonali swoje umiejętności na mistrzowskich kursach w Polsce i zagranicą, pracując pod okiem wybitnych profesorów m.in. K. Abe, N. J. Živkovič, K.Myćka, B.Johnston, S.Stayonov, Tchiki Duo. Współpracuje z kompozytorami muzyki współczesnej m.in. A.Zagajewski, M.Śniady, K.Krzewiński, N.Fukuoka, S.Lewy, R.Mateja, P.Peszat oraz wykonuje nowe utwory podczas festiwali muzyki współczesnej m.in. sesji Musica Moderna, Musica Privata, Festiwalu Muzyki Współczesnej w Brnie, Kamermuziek Festival w Antwerpii, Umami Live Berlin, Percussion Friends Amsterdam, Scena Robocza w Łodzi, Kolory Polski Filharmonii Łódzkiej.

W 2013 roku została półfinalistką w Międzynarodowym Konkursie Marimbowym w Opolu; jako reprezentantka łódzkiej uczelni wzięła udział w konkursie o stypendium Yamaha 2013, a w 2014 przeszła preeliminacje do Międzynarodowego Konkursu Marimbowego w Bamberg. Współpracuje z profesjonalnymi orkiestrami, m.in.: Orkiestrą Kameralną Polish Camerata (jako kotlistka), Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Orkiestrą Opery Bałtyckiej, Orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi, Orkiestra Filharmonii Kaliskiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Polską Orkiestrą Sinfonią Iuventus, grając pod batutą znamienitych dyrygentów, m.in. K.Bumanna, A.Wita, D. Raiskina, M. Nesterowicza, A. Boreyko, J. M. Florêncio. Od listopada 2017 współpracuje również z Warszawską Operą Kameralną i orkiestrą barokową – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense.

W latach 2014 – 2017 współtworzyła duet marimbowy Equilibri Duo wraz z Tzu – Chun Amber Chen, a od 2017 roku działa razem z dr Anną Rutkowską jako Dalbergia Duo – jedyny żeński duet marimbowy w Polsce. Duet ma na swoim koncie liczne koncerty festiwalowe wraz z prawykonaniami utworów skomponowanych na ich zamówienie. Do ich ważniejszych koncertów można zaliczyć występy w ramach: II Agora Actual Percussio w Xabii, w Hiszpanii, 3rd Doctors in Performance w Wilnie, Seminarium Perkusyjne 2018 w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Perkusyjnej Źródła i inspiracje w Krakowie, 14. Mózg Festiwal w Bydgoszczy, Sesję Naukowo – Artystyczną Musica Moderna w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, koncert inauguracyjny 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej Dialogi w Ozorkowie, 48. Poznańska Wiosna Muzyczna, International Katarzyna Mycka Marimba Academy 2019 w Gdańsku, International Marimba Theodor Milkov Summer Camp 2019, Grecja. Dalbergia Duo jest laureatem I nagrody na International Masters Competition for Music Teachers, II nagrody na North Competition w Sztokholmie, II nagrody na IMKA International Music Competition w Sarajewie oraz rekomendacji Fundacji Muzyki Polskiej za wyróżniającą się interpretację polskiej kompozycji. W listopadzie 2019 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu – Korzenie.

W 2016 artystka nagrała płytę kameralną słuchowiska autorstwa Suavasa Lewego: Dźwiękowa historia Łodzi, a w 2018 w nieco poszerzonym składzie – Rewolucja 1905: Niech się niesie ten siostrzany śpiew.

Od roku 2014 Julianna prowadzi również działalność pedagogiczną. W latach 2015 – 2019 działała w Stowarzyszeniu Pedagogów Perkusistów, a od 2015 do chwili obecnej działa Międzynarodowym Stowarzyszeniu Marimbowym – Marimba Festiva. Od 2013 regularnie prowadzi warsztaty marimbowe dla uczniów i studentów szkół i uczelni muzycznych (ostatnie: Spotkania marimbowe 2019 i 2017, których jest współorganizatorem).

Julianna aranżuje muzykę dla swoich potrzeb, a także tworzy oprawę muzyczną do występów dramatycznych i spektakli teatralnych.

(fot. HaWa)

Lucjan Wesołowski

Absolwent wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Muzyk – kompozytor i multiinstrumentalista. Jego muzyka instrumentalna została nagrana na 33 CD, wydanych ponad 40 razy w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech i w USA. Autor muzyki do 8 spektakli teatralnych oraz ścieżek dźwiękowych do programów TV i 6 DVD z kursami jogi wydanych w USA. Gra na gitarze, sitarze (indyjski instrument strunowy), gitarze basowej, fletach bambusowych, bębnach afrykańskich i arabskich (djembe, darabuka) oraz na różnych etnicznych instrumentach strunowych (buzuki, saz, oud, czonguri, panduri, esraj itd.). Komponuje i wykonuje piosenki (główna nagroda na festiwalu „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie w roku 1984). Spędził ponad rok w ośrodkach jogi i buddyjskich w Indii, Niemczech, Włoszech i Polsce. W roku 1991 został członkiem honorowym włoskiego stowarzyszenia muzykoterapeutów „Societa’ Italiana di Musicoterapia Immaginativa”. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego. Publicysta portalu „Przegląd Dziennikarski”. W roku 2018 krakowskie wydawnictwo „Miniatura” wydało zbiór jego tekstów piosenek i wierszy, zatytułowany „Ptakom śpiewam o wolności”.

(fot. StudioQla)

Paulina Adamowska

www.instagram.com/paulina_adamowska

www.behance.net/paulina_adamowska

Studentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się głównie ilustracją, którą wykorzystuje w różnych dziedzinach projektowania graficznego. Laureatka wielu konkursów graficznych (m.in. ArtInPost – I Nagroda) oraz uczestniczka warsztatów (Warsztaty Kultury w Lublinie), licznych targów sztuki (m.in. w Łodzi, Gdańsku i Warszawie) oraz wystaw (Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, wystawa pokonkursowa „Euroshorts” w Gdańsku, wystawa pokonkursowa „Euroshorts” w Gdańsku, wystawa pokonkursowa w Dydo Poster Gallery w Krakowie, Galeria Przedpokój w Łodzi). Talent oraz indywidulany styl artystki są dostrzegane i doceniane nie tylko przez znawców sztuki czy organizatorów imprez branżowych, ale coraz częściej także przez świat biznesu i odbiorców komercyjnych. Paulina uwielbia psy, przyrodę i podróże, a przy pracy twórczej lubi posłuchać stylowego jazzu.

Wszystkie grafiki, które można podziwiać na niniejszej stronie są autorstwa Pauliny Adamowskiej!!! 🙂 🙂 🙂

 

BIP i RODO

Biuletyn Informacji Publicznej

KRS 0000776795

NIP 7252287246

REGON 382837609

Data rejestracji w KRS 15.03.2019 r.

Nr konta: mBank S.A. 37 1140 2004 0000 3002 7859 5628

RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”:


1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ars Pro Cultura.
2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem:
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25C lok. 261.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań fundacji, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, a także realizacji umów zawartych z kontrahentami Fundacji; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora; w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6. Przekazywanie danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej dokonywane może być wyłącznie w oparciu o reguły zawarte w rozdziale V rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem wyjątków przewidzianym w art. 49.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.