Czym są zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe?

Zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe organizowane przez Fundację ARS PRO CULTURA to wyjątkowe przedsięwzięcia pozwalające ich uczestnikom na empiryczne pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwach krajów Europy.

Odbywające się w ciągu dnia, w otoczeniu najsłynniejszych zabytków najatrakcyjniejszych starówek europejskich miast, intensywne, kreatywnie zaplanowane zajęcia warsztatowe aktywizują używanie wybranego języka obcego, inicjują czynne zdobywanie wiedzy oraz inspirują do dalszego jej przekazywania.

Dostosowane do poziomu zaawansowania językowego, odwołujące się do działania mediów społecznościowych zadania, do zrealizowania których używana jest dobrze znana młodzieży współczesna technologia stanowią atrakcyjne wyzwanie oraz przyczynek do kreatywnego myślenia. Popołudniami odbywają się warsztaty podsumowujące dzień, a także prowadzone są dyskusje na tematy związane z różnicami kulturowymi, przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy oraz rolą literatury, muzyki i sztuki w przełamywaniu stereotypów i barier międzykulturowych.a.

Wzbogacającym uzupełnieniem każdego programu może być jedna z kilku opcji fakultatywnych do wyboru obejmująca wstępy do różnych obiektów oraz fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.

Organizacja każdego projektu obejmuje cztery fazy:

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE – spotkanie integrujące uczestników; przedstawienie i określenie celów projektu; podział na grupy robocze; rozdział zadań wstępnych

PROJEKT – realizacja programu edukacyjno-kulturowego oraz związanych z nim zadań

CTION PLANS – działania rozpowszechniające wiedzę zdobytą podczas projektu

WATSZTATY PODSUMOWUJĄCE/EWALUACJA – prezentacja wyników przeprowadzenia ACTION PLANS